Instrukcja Zarządzania

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służy do przetwarzania danych osobowych, kładąc szczególny nacisk na uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa informacji, m. in. określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).